Internetinės parduotuvės YOURROOM.LT pirkimo-pardavimo prekių taisyklės

1. Šiose Taisyklėse vartojami terminai

1.1. Pardavėjas - SIA Jūsu istaba, registracijos numeris 40203228628,
juridinis adresas: Meiranu iela 5, Ryga, Latvija, LV-1073,
kurių produktai parduodami interneto svetainėje YOURROOM.LT atitinkant šioms Taisyklėms ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo arba juridinis asmuo.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje YOURROOM.LT taisyklės, kurie taikomi kiekvienam pirkimui, kurį klientas atlieka tinklalapyje YUORROOM.LT, ir kiekvienai pirkimo-pardavimo sutarčiai, sudarytai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.5. Asmeniniai duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektas), kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, yra asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, pirmiausia pagal tokius identifikatorius kaip vardas ir pavardė, identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir Interneto identifikatorius arba pagal vieną ar kelis fizinius, fiziologinius, genetinius, psichinius, ekonominius, kultūrinius arba socialinius asmenybės tapatumo veiksnius, būdingus konkrečiam individui.

1.6. Pirkimo-pardavimo sutartis -  tai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad pirkimo-pardavimo Sutarties sąlygos atitinka šių Taisyklių sąlygoms, ir šalys visada vykdo šias pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas pagal šias Taisykles.

1.7. Užsakymas – tai prekių užsakymas, į kurį įeina visos prekės, kurias Pirkėjas nori įsigyti pas Pardavėją ir kurios nurodomos tame pačiame užsakyme.

1.8. Asmens duomenų tvarkymo Politika – dokumentas, kurį sukūrė YOURROOM.LT rementis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (Europos Sąjungos) 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo atšaukė Direktyva 95/46 / EK (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir apsaugos taisyklės, naudojamos YOURROOM.LT. Prieš pirkdamas prekes ir sudarydamas pirkimo-pardavimo Sutartį su Pardavėju Pirkėjas turi atidžiai perskaityti Pardavėjo taikomą Asmens duomenų tvarkymo politiką.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė Taisykles, pažymėdamas «Aš susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis  internetinės parduotuvės tinklalapyje YOURROOM.LT ir sutinku su jais». Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra abiejų Šalių privalomas juridinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir jų apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė, tai pat kitos sąlygos, susijusios su prekių pirkimu ir pardavimu tinklalapyje YOURROOM.LT.

2.2. Vykdyti pirkimus tinklalapyje YOURROOM.LT turi teisę tik tie Pirkėjai, kurie nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, priimdamas Taisykles ir tai, kad jis susipažino su tinklalapyje YOURROOM.LT Asmens duomenų tvarkymo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes tinklalapyje YOURROOM.LT

2.3. YOURROOM.LT turi teisę keisti, taisyti ir papildyti Taisykles. Pirkėjai apie tai bus informuoti vykdant sekantį pirkimą tinklalapyje YOURROOM.LT

2.4. Jeigu Pardavėjui suteikta teisė ir pareiga teikti Pirkėjui informaciją ir dokumentus elektroniniu paštu, tai visais atvejais už galiojančio elektroninio pašto adreso nurodymą Pardavėjui yra atsakingas Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti prekes tinklalapyje YOURROOM.LT pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu per tinklalapį YOURROOM.LT;

3.1.2. telefonu.

3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes vienu iš nurodytu Taisyklių 3.1.1 punkte būdu, atitinkamuose informaciniuose langeliuose, pateiktose tinklalapio YOURROOM.LT sistemoje, privalo nurodyti savo Asmens duomenis, reikalingus tinkamam prekių užsakymo vykdymui, kurių tvarkymas tinklalapyje YOURROOM.LT vykdomas Asmens duomenų tvarkymo politikoje nurodtyta tvarka.

3.3. Užsakydami prekes telefonu, Pirkėjas nurodo savo Asmens duomenis, reikalingus tinkamam užsakymo vykdymui, kurių tvarkymas tinklalapyje YOURROOM.LT vykdomas Asmens duomenų tvarkymo Politikoje numatyta tvarka. Taip pat Pirkėjas nurodo elektroninio pašto adresą, į kurį Pardavėjas siunčia Taisykles ir Asmens duomenų tvarkymo Politiką ir yra laikoma, kad Pirkėjas su jomis susipažino ir sutiko. Jeigu Pirkėjas negali nurodyti savo elektroninio pašto adresą, Taisyklės ir Asmens duomenų tvarkymo Politika Pirkėjui pateikiami Užsakymo priėmimo metu. Pasirašius prekių priėmimo dokumentą, yra laikoma, kad Pirkėjas su jomis susipažino ir sutiko.

3.4. Kai Pirkėjas pasirinko perkamas prekes, suformavo savo pirkinių krepšelį, atliko visus etapus ir pažymėjo "Aš susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis  internetinės parduotuvės tinklalapyje YOURROOM.LT ir sutinku su jais", taip pat sutiko su asmens duomenų tvarkymo Politika, arba Užsakymo telefonu atvejais, Taisykles ir Asmens duomenų tvarkymo politiką gavo elektroniniu paštu, arba pasirašė prekių priėmimo dokumentą, yra laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta Sutartis. Užsakydami prekes būdais, nurodytais Taisyklėse 3.1.1 punkte, Pirkėjas yra informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pranešimų į Pirkėjo nurodytą  elektroninio pašto adresą.

3.5. Visa svarbi informacija apie prekes ir jų savybes pateikiama Pardavėjo prekių aprašymuose tinklalapyje YOURROOM.LT. Prekių instrukcijos pristatomos kartu su užsakymu.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas tinklalapyje YOURROOM.LT ir Pardavėjo duomenų bazėje asmens duomenų tvarkymo Politikoje nurodyta tvarka.

4. Pirkėjo Teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir užsakyti paslaugas tinklalapyje YOURROOM.LT šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuo užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti Sutartį šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitas teises, įteisintas šiose Taisyklėse, asmens duomenų tvarkymo Politikoje ir Latvijos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, asmens duomenų tvarkymo Politikos, nepažeisti Latvijos Respublikos teisės norminius aktus.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes arba paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatytą tvarka. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių gavimą Sandėlyje, jis privalo atsiimti prekes per nurodytą Taisyklėse laikotarpį.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas ir tinklalapis YOURROOM.LT turi teisę be išankstinio įspėjimo Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėjimą bankiniu pavedimu pagal sąskaitą-faktūrą, tačiau nesumokėjo per 3 (tris) darbo dienas nuo sąskaitoje-faktūroje nurodytos apmokėjimo dienos.

6.2. Pardavėjas susisiekia su Pirkėju tinklalapio YOURROOM.LT užakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo laiko skaičiavimas prasideda nuo nustatyto kontakto su Pirkėju. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuotas be išankstinio įspėjimo, jeigu: (I) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dviejų) darbo dienų metu nuo užsakymo pateikimo dienos arba (II) Pirkėjas nepateikė Pardavėjui reikalaujamos informacijos per Pardavėjo nurodytą laikotarpį.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti Pirkėjo užsakymus šių Taisyklių nustatyta tvarka.
7.2. Pardavėjas ir tinklalapis YOURROOM.LT įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, vykdyti Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą tik šiose Taisyklėse, asmens duomenų tvarkymo Politikoje ir Latvijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka.
7.3. Pagal Taisyklėse nustatytuose sąlyguose Pardavėjas įsipareigoja pateikti užsakytas prekes Pirkėjui ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus šiose Taisyklėse, taip pat Latvijos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir sąlygos

8.1. Prekių kainos tinklalapyje YOURROOM.LT nurodomos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM), galiojusi tuo metu atitinkant teisės norminiams aktams, taip pat kitus mokesčius, jei tokių yra.

8.2. Už užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis mokėjimo būdų, taikomų atitinkamam užsakymui, sąrašas yra nurodytas kartu su atitinkamu užsakymu):

8.2.1. banko pavedimu pagal išrašytą sąskaitą;

8.2.2. grynaisiais pinigais arba kreditine kortele pristatymo / gavimo metu;

8.2.3. pasinaudojant lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslaugomis;

8.2.4. kitais tinklalapyje YOURROOM.LT nurodytais būdais.

8.3. Prekių užsakymas patvirtinamas tada, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai gaunamas pirkimo finansavimo patvirtinimas (atvejais, kai taikomas šis apmokėjimo būdas ir kai Pirkėjas pasirinko apmokėjimo būdus nurodytus Taisyklių punktuose 8.2.3. - 8.2.4).

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių įsigijimo dokumentai - PVM sąskaitos-faktūros, kurie tuo pačiu metu yra ir prekėms taikomos garantijos dokumentai, gali būti jam pateikti fiziškai kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu nurodytu el. pašto adresu, nurodytu Pirkėjo užsakymo formoje, iškart po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose-faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti duomenys, kurių nurodymas yra reglamentuojamas apskaitos teisės aktais

8.5. Pardavėjui patvirtinus užsakymą, prekių kaina gali keistis tik išimtiniais atvejais, kai prekių kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių klaidų (turinčių priežiūros pobūdį) ištaisymo ar kitų objektyvių reikšmingų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių (jei šias priežastis pagrindžia įrodymai). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka pirkti prekes už naują kainą, Pirkėjas gali atsisakyti nuo užsakymo, per 2 (dvi) darbo dienas pranešdamas apie tai Pardavėjui per YOURROOM.LT, naudodamas internetinėje svetainėje YOURROOM.LT nurodytais kontaktais. Jei užsakymas atšaukiamas šioje dalyje numatytu būdu, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas už tokį atšauktą užsakymą.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, nurodytų konkrečiame Pardavėjo parduodamų prekių pasiūlyme.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes asmeniškai. Jeigu Pirkėjas nepriima prekes asmeniškai, nors prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes kitam asmeniui, esančiam Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Daugiau informacijos apie pristatymą į namus rasite ČIA

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Į užsakytų prekių pristatymo į namus kainą neįeina prekių užnešimo paslaugos. Užnešimo paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai ČIA.

9.3. Jeigu užsakymo metu Pirkėjas pasirenka gauti prekes Sandėlyje, užsakytos prekės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas telefonu ar elektroniniu paštu Pirkėjui pranešė, kad prekes galima atsiimti, jeigu Pirkėjas už prekes sumokėjo bankiniu pavedimu, arba nuo užsakymo pateikimo momento, jei Pirkėjas pasirinko apmokėjimą grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo metu.

9.4. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas, bet ir kitas asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

9.5. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui laikydamasis sąlygų, nurodytų pristatymo Taisyklėse. Pirkėjas sutinka su tuo, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali būti atidėtas dėl nenumatytų aplinkybių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl prekių pristatymo ir kitų sąlygų. Jeigu Pardavėjas nepristato prekių per prekių užsakyme nurodytą laikotarpį, o Šalys nesusitaria dėl papildomo prekių pristatymo laikotarpio, Pirkėjas gali naudotis Taisyklių 10.1 punkte įtvirtinta teise - atsisakyti nuo prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties.

9.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių tiekimo sąlygų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos nesavalaikiškai, dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju ir (arba) nepriklausančių nuo Pardavėjo, kaltės, arba dėl aplinkybių, priklausančių nuo Pirkėjo.

9.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjui Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o atvejais, kai Pirkėjas atsiima prekes Sandėlyje - su  YOURROOM.LT  arba jų įgaliotu atstovu - patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti siuntos pristatymo-priėmimo dokumentą. Po to, kai Pirkėjas pasirašo siuntos pristatymo-priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės buvo perduotos tinkama bukle, be pažeidimų, kurių pagrindas nėra gamyklos defektas, ir kad prekių komplektacijoje nėra neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti atliekant prekių išorinį patikrinimą). Jei Pirkėjas pastebi, kad prekių pakuotė yra sugadinta (nulaužta, sudrėkinta ar kitaip sugadinta išorėje), prekės yra sugadintos ir (arba) prekės yra netinkamos konfigūracijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių pristatymo-priėmimo dokumente ir, dalyvaujant kurjeriui, bei fiziškai atsiimdamas prekes sandėlyje – su YOURROOM.LT ar jo atstovu - surašyti siuntos ir (arba) laisvos formos prekių pažeidimų / neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas neatliko šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių sugadinimą, kai tokios žalos atsiradimo priežastis nėra gamyklinis trūkumas, taip pat už prekių komplektavimo neatitikimus tik tuo atveju, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti atliekant prekių išorinį patikrinimą.

9.8. Atsitiktinio prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento.

9.9. Jeigu, pagal Taisyklių 9.3 punktą,  Pirkėjas prekių neatsiima per nurodytą laikotarpį arba jos negali būti pristatytos Pirkėjui, o Pirkėjas sumokėjo už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pardavėju dėl kitokio prekių pristatymo laiko ir (arba) būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių ar jų nepristato, užsakymas anuliuojamas, o už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui, atėmus Pardavėjui taikomus banko mokesčius už įvykdytus banko pavedimus ir mokėjimą už prekių pristatymą, jei tokia paslauga buvo taikyta.

10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

10.1.1 Pirkėjas, kuris yra vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pasinaudodamas sutarties atsisakymo teise, apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pirkėjas negali naudotis šia teise, jei Pirkėjas nėra vartotojas, taip pat Latvijos Respublikos Ministrų kabineto taisyklių № 255 «Nuotolinės sutarties taisyklės» nuo 2014 m. gegužė 20 d 22 punkte nurodytais atvejais.

10.1.2. Pirkėjas informuoja YOURROOM.LT apie sutarties atsisakymą vienu iš šių būdų: užpildydamas sutarties atsisakymo formą (atšaukimo formą galima atsisiųsti) arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame nurodo savo sprendimą atsisakyti nuo sutarties. Pranešimas apie sutarties atsisakymą turi būti išsiųstas el. paštu manager@yourroom.lt arba adresu: Meiranu iela 5, Ryga, Latvija, LV-1073. Gavusi pranešimą iš Pirkėjo, internetinė parduotuvė YOURROOM.LT turi nedelsiant išsiusti patvirtinimą dėl pranešimo gavimo.

10.1.3. 14 (keturiolikos) dienų laikotarpis, suteiktas norint pasinaudoti teise atsisakyti nuo pirkimo-pardavimo sutarties ir pasinaudoti teise atsisakyti nuo sutarties, apskaičiuojamas taip: (a) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas arba jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytas prekes; (b) jei Pirkėjas viename užsakyme užsisakė daugiau nei vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas arba jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę (c) jei prekės pristatomos skirtingomis partijomis ar dalimis - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar jos dalį.

10.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

10.2.1. Pirkėjas turi nusiųsti prekes atgal į internetinės parduotuvės YOURROOM.LT sandėlį adresu Lubanas iela 82, Ryga, Latvija, LV-1073, iš anksto  susisiekę su mumis telefonu +370-52-060-262, be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai jis informavo parduotuvę apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties.

10.2.2. Teisės atsisakyti nuo sutarties galiojimo laikotarpiu vartotojas turi teisę naudotis prekėmis tiek, kiek reikia laiko prekėms patikrinti (tiek, kiek tai galima padaryti prieš perkant produktą įprastoje parduotuvėje). Naudodamasis sutarties atsisakymo teise, vartotojas yra atsakingas už prekių, kurios viršija numatytą prekių paskirtį, naudojimąsi sutarties atsisakymo teise, kuri nesuderinama su sąžiningumo principu, taip pat su prekių verte, kokybe ir saugumu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžinamos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntas, kurias Pirkėjas atsiuntė netinkamai supakuotas, nurodydamas netinkamą adresą, taip pat už tai, kad siuntos buvo pamestos ar sugadintos grąžinant Pardavėjui.

10.2.3.Jeigu Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t. y.  Pirkėjas gali naudotis numatytomis prekių grąžinimo teisėmis tik visoms rinkinyje esančioms prekems. Tuo atveju, jei viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių.

10.2.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti visą grąžintą prekių komplektą.

10.2.4.Jei Pirkėjas pasinaudojo teise atsisakyti nuo sutarties, pinigai jam bus grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjo pranešimas buvo nusiųstas Pardavėjui, o jei Pirkėjas negrąžino prekių Pardavėjui šiame punkte numatytais terminais, terminas skaičiuojamas nuo Pardavėjui prekės grąžinimo dienos.

10.2.5. Pirkėjas padengia tiesiogines išlaidas, susijusias su prekių perdavimu atgal. Maksimalios išlaidos gali būti apie 170,00 eurų.

10.2.6. Grąžinamos lėšos bus naudojamos tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį Pirkėjas pasirinko pirkdamas prekes, nebent Šalys aiškiai susitaria kitaip. Bet kokiu atveju pirkėjas nebus apmokestintas už tokį pinigų grąžinimą.

11. Prekių kokybės užtikrinimas

11.1. Visoms siulomoms internetinės parduotuvės YOURROOM.LT prekėms yra suteikiamas 24 mėnesių serviso aptarnavimas, kuris atitinka Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo normoms.

11.2. Informaciją, susijusia su garantinėmis sąlygomis, rasite ČIA

12. Pirkėjo teisės, jeigu jam perduotas prekės, kurios neatitinka sutarties sąlygoms

12.1. Pirkėjas, kurio naudojimui buvo parduotos arba perduotos prekės, neatitinkančios sutarties sąlygoms, turi teise reikalauti iš Pardavėjo vieno iš šių veiksmų atlikimo:
• pašalinti prekių neatitikimą;
• pakeisti prekes į tokias, kurios užtikrins sutarties sąlygų laikymąsi;
•  sumažinti prekių kainą;
• nutraukti sutartį ir grąžinti pinigų sumą, kurią Pirkėjas sumokėjo už prekes.

12.2. Visų pirma, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekių neatitikimą sutarties sąlygoms arba nemokamai pakeisti prekes, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba neproporcinga.

12.3. Prekių ar mainų neatitikimų pašalinimas laikomas neproporcingu, jei Pardavėjas patiria išlaidas, neproporcingas kitiems alternatyviems veiksmams, nurodytiems Taisyklių 12.1 punkte, atsižvelgiant į:
• prekių vertę be jokių neatitikimų;
• neatitikimo svarbą;
• ar alternatyvos naudojimas sukelia didelių nepatogumų pirkėjui.

12.4. Produktas keičiamas arba jo neatitikimas turi būti pašalintas nemokamai (įskaitant prekių, darbų, medžiagų ir kt. siuntimo išlaidų neatlyginimą) ir per pagrįstą laiką nesudarant nepatogumų Pirkėjui ir atsižvelgiant į prekės savybes bei jo naudojimo paskirtį.

12.5. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo sumažinti prekių kainą arba nutraukti sutartį ir atitinkamai grąžinti už prekes sumokėtus pinigus, jei Pardavėjas per pagrįstą laiką nepašalino prekių neatitikimą sutarties sąlygoms arba nepakeitė prekes atitinkant sutarties sąlygoms, arba jei šitie atliekami veiksmai sukelia didelių nepatogumų Pirkėjui. Kainos mažinimo, sutarties nutraukimo arba Pirkėjo sumokėtų pinigų grąžinimo atvejais gali būti atsižvelgdama į prekių nusidėvėjimą arba į naudą, kurią Pirkėjas gavo naudodamas prekes, apie ką šalis susitaria tarpusavyje.

12.6. Jeigu prekių neatitikimas sutarties sąlygoms yra nereikšmingas ir negali reikšmingai įtakoti Pirkėjo galimybėms naudotis prekėmis, Pirkėjas neturi teisę reikalauti iš Pardavėjo sutarties nutraukimo ir už prekes sumokėtos sumos grąžinimo. Prekių sutarties sąlygoms neatitikimas laikomas nereikšmingu, jeigu jis ženkliai nesumažina prekių pagrindinių savybių funkcionavimą arba jo panaudojimą ir prekių neatitikimas gali būti nutrauktas be vizualiai pastebimų prekių išvaizdos pokyčių.

12.7. Jeigu dėl netinkamo ar nekokybiško prekių montavimo atsirado neatitikimas sutarties sąlygoms, o prekes sumontavo Pardavėjas ar trečiasis asmuo (pagal susitarimą su Pardavėju), prekės laikomos neatitinkančiais sutarties sąlygoms ir Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas atitiktų šiame skyriuje nustatytiems reikalavimams.

12.8. Didelių dydžių ir daugiau kaip 10 kg sveriančiu prekių, neatitinkančių sutarties sąlygoms, pristatymą prekių pakeitimo arba sutarties nutraukimo atvejais Pardavėjas vykdo savo sąskaita. Jei Pardavėjas atsisako pristatyti prekes, Pirkėjas turi teisę pristatyti prekes pats arba trečiųjų asmenų pagalba, tačiau Pardavėjo sąskaita.

12.9. Jeigu prekės pristatomos Pirkėjui, Pardavėjas atlygina Pirkėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas per tris darbo dienas nuo išlaidas patvirtinančio dokumento gavimo.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra atsakingas už neteisėtus veiksmus, padarytus tinklalapyje YOURROOM.LT.

13.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijų ir savo įsipareigojimų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, asmenų duomenų tvarkymo Politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14. Keitimas informacija

14.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių pirkimu naudojant YOURROOM.LT tinklalapį atliekama per YOURROOM.LT tinklalapį, kontaktais, nurodytais internetiniame puslapyje YOURROOM.LT.

14.2. Tinklalapis  YOURROOM.LT, šių Taisyklių ir asmens duomenų tvarkymo Politikos nustatyta tvarka, visus pranešimus siunčia elektroniniu paštu, kurį pirkėjas nurodo prekių užsakymo metu, arba SMS žinutėmis į Pirkėjo nurodytą telefono numerį.

15. Skundų nagrinėjimo tvarka

15.1. Bet koks ginčas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo turi būti išspręstas derybų būdu.

15.2. Jei ginčas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo negali būti išspręstas derybų būdu, Pirkėjas turi pateikti raštišką prašymą Pardavėjui, kuriame turi būti nurodyta:
1) vardas, pavardė, gyvenamasis adresas ir kontaktinė informacija;
2) prašymo pateikimo data;
3) ginčo pobūdis, Pirkėjo reikalavimai ir pagrindimas.

15.3. Paraiškai, pateiktai elektroniniu būdu, parašo nereikia.

15.4. Prie paraiškos turi būti pridėtos sutartį patvirtinančių dokumentų kopijos, taip pat kiti prašymą paaiškinantys dokumentai (jei tai įmanoma).

15.5. Pardavėjas per 15 darbo dienų laikotarpį nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti Pirkėjui raštišką atsakymą į prašymą ir informuoti apie galimą paraiškos patenkinimo ar ginčo sprendimo būdą, jei per tą laikotarpį nebuvo pasiektas susitarimas dėl Pirkėjo pretenzijos įvykdymo ar alternatyvių pretenzijos įvykdymo būdų.

15.6. Jeigu dėl objektyvių priežasčių neįmanoma atsakyti į Pirkėjo pareiškimą per 15.5 punkte nurodytą laikotarpį, pardavėjas privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti Pirkėjui, nurodydamas pagrįstą laikotarpį, per kurį bus pateiktas atsakymas, taip pat tokio pratęsimo priežastis.

15.7. Jeigu Pardavėjas mano, kad Pirkėjo reikalavimas yra nepagrįstas, arba nori pasiūlyti Pirkėjui kitokį ginčo sprendimą, jis per 15.5 punkte nurodytą laikotarpį privalo raštu apie tai  informuoti Pirkėją. Pardavėjas privalo pagrįsti Pirkėjo pretenzijos atsisakymo priežastį.

15.8. Jeigu Pirkėjas yra patenkintas Pardavėjo pasiūlytu sprendimu, ginčas laikomas išspręstu.

15.9. Jeigu Pardavėjas neatsako į Pirkėjo prašymą per 15.5 ir 15.6 punktuose nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Pardavėjas atsisako įvykdyti Pirkėjo prašymą.

15.10. Jeigu Pardavėjas atsisako vykdyti Pirkėjo prašymą arba Pirkėją netenkina Pardavėjo pasiūlytas sprendimas, Pirkėjas turi teisę kreiptis į:
• Vartotojų teisių apsaugos centrą (Brivibas iela 55, Ryga, LV-1010, el. paštas: pasts@ptac.gov.lv ,telefonas: +37165452554, faksas: +371 67388634, Interneto svetainė www.ptac.gov.lv), ginčo sprendimo pagalbai.
• Europos vartotojų centrą.
• Teismą.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės norminiais aktais.

16.2. Santykius, kylančius šių Taisyklių pamatu, reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai.


Naudojame slapukus, siekdami pagerinti mūsų tinklalapio vaizdą. Tęsdamai naršymą šiame tinklalapyje, sutinkate su mūsų slapukų naudojimo politika. Išsamiau.