Asmens duomenų tvarkymo politika YOURROOM.LT

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Asmens duomenų tvarkymo Зolitikos (toliau - Politika) tikslas yra nustatyti tvarką, kuria rementis YOURROOM.LT tvarko (duomenų rinkimą, registravimą, įvedimą, saugojimą, sisteminimą, naudojimą, perdavimą, naikinimą ir kitus) asmens duomenis.

1.2. Tvarkydamas asmens duomenis, tinklalapis YOURROOM.LT laikosi Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos, atsakingų institucijų išleistų normos aktų ir taisyklių, taip pat Europos Sąjungos normos aktų.

1.3. Politika taikoma kiekvienam duomenų subjektui, kurio asmens duomenys tvarkomi tinklalapyje YOURROOM.LT.

1.4. Politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į tai, kokia forma ir/ar laikmena yra teikiami asmens duomenys ir kokiose tinklalapio YOURROOM.LT informacinėse sistemose.

1.5. Privatumo politikos taisyklėse vartojami šie terminai:

1.5.1. Duomenų Subjektas – identifikuotas ar atpažįstamas fizinis asmuo. Fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta - tai asmuo, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai atpažinti pagal tokius identifikatorius kaip vardas ir pavardė, identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba pagal vieną ar kelis fizinius, fiziologinius, genetinius, psichinius,ekonominius, kultūriniai arba socialiniai asmenybės tapatumo veiksniai, būdingi konkrečiam individui.

1.5.2.  Portalo duomenis – bet kokia informacija, susijusi su duomenų subjektu;

1.5.3. Asmens duomenų Valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, agentūra arba kita struktūra, kuri atskirai arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones.

1.5.4. Trečiosios šalys – šalys, kurios nėra Europos Sąjungos narės;

1.5.5. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (Europos Sąjungą) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinantis Direktyvą 95/46 / EK (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. Asmens duomenys

2.1. Asmens duomenų valdytojas JūsųKambarys, registracijos numeris 40203228628, juridinis adresas: Meiranu iela 5-311, Ryga, Latvija, LV-1073

2.2. Kontaktinė informacija klausimams, susijusiems su Asmens duomenų tvarkymu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Meiranu iela 5-311, Ryga, Latvija, LV-1073.

2.3. Asmeninių duomenų kategorijos priklauso nuo kliento naudojamų paslaugų.

2.4. Asmens duomenų, kuriuos VAŠAKOMNATA.LT gauna, perduoda ir tvarko, kategorijos:

2.4.1. Duomenys, savarankiškai pateikti tinklalapyje YOURROOM.LT;

2.4.2. Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data;

2.4.3. Korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;

2.4.4. Banko duomenys;

2.4.5. Įrašai ir nuotraukos iš vaizdo stebėjimo kamerų;

2.4.6. Telefoninių pokalbių įrašai;

2.4.7. Ryšio duomenys. Informacija iš el. pašto adreso - raidės, susijusios su kliento bendravimu su VAŠAKOMNATA.LT;

2.4.8. Slapukai, duomenys apie apsilankymą pagrindiniame puslapyje YOURROOM.LT;

2.4.9. Duomenys, laikas, peržiūrų skaičius interneto svetainėse.

3. Asmens duomenų tvarkymo bendrieji teisiniai pagrindai ir tikslai

3.1. Kliento sutikimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies pastraipa (a)). Klientas, kaip Asmens duomenų subjektas, pats duoda sutikimą (Duomenų subjekto sutikimą) rinkti ir tvarkyti Asmens duomenis konkrečiais tikslais. Kliento sutikimas yra savanoriškas kliento sprendimas, kurį jis gali bet kada duoti, atsiimti / atsisakyti, tokiu būdu leisdamas arba uždraudžiamas YOURROOM.LT tvarkyti jo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui ar gautų paslaugų, susijusių su sutikimu prieš jo atšaukimą, kokybei.

3.2. Sutarties vykdymas, kurio šalis yra duomenų Subjektas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies pastraipa (b)) arba renginių, kurio pagrindas yra duomenų Subjekto užklausa, vykdymas prieš sutarties sudarymą.

3.3. Teisiniai įmonės įsipareigojimai YOURROOM.LT (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies pastraipa (c)). YOURROOM.LT įpareigojama tvarkyti Kliento Asmens duomenis, kad jie atitiktų norminių aktų reikalavimams, atsakytų į valstybės, savivaldybių įstatymų leidžiamųjų organų prašymus.

3.4. YOURROOM.LT Teisėti interesai (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies pastraipa (f)) yra pagrįstos kokybiškų paslaugų teikimu, YOURROOM.LT, darbuotojų ir klientų saugumu. YOURROOM.LT turi teisę tvarkyti kliento asmens duomenis tiek, kiek tai yra objektyviai būtina ir pakankama, kad būtų teikiamos aukštos kokybės, patogios ir savalaikiškos paslaugos. Taip pat kurti ir prižiūrėti vidaus proceso išteklius YOURROOM.LT.

3.5. Visuomenės interesų įgyvendinimui arba teisinių įgaliojimų vykdymui (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies pastraipa (e)). Tokiais atvejais duomenų tvarkymo pagrindas aprašytas norminiuose aktuose.

4. Asmens duomenų tvarkymo teisėtass pagrindas ir tikslas YOURROOM.LT

4.1. Sutarties sudarymui ir vykdymui su klientu, tame tarpe telefonu, buhalterijai, mokesčių apskaitai.

4.1.1. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas:
• sutarties, kurios viena šalis yra duomenų Subjektas, o kita šalis yra YOURROOM.LT, sudarymas ir vykdymas arba renginių vykdymas, remiantis duomenų Subjekto
• Teisinių prievolių vykdymas (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktas (c));
• Teisėti interesai (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktas (f)).

4.1.2. Duomenų tvarkymo tikslas
• Kokybiškų paslaugų teikimui ir jų palaikymui, tinklalapis YOURROOM.LT apdoroja tvarko tam tikrus asmens duomenis, kurie surenkami prieš sutarties sudarymą arba jau sudarytos sutarties galiojimo laiku.
• Klientų galimybių vykdyti sutarties įsipareigojimus įvertinimui.
• Efektyviam pinigų srauto valdymui, kliento mokėjimų ir skolų administravimui.

4.2. Slapukai (maži tekstiniai failai):

4.2.1. Teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas - kliento sutikimas (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipa punktas (a)).

4.2.2. Duomenų tvarkymo tikslas - tinklalapis YOURROOM.LT savo internetinėje svetainėje naudoja mažus tekstinius failus (slapukus). Nedideli tekstiniai failai yra naudojami informacijos kaupimui, kad tokiu budu turėti galimybę jį tobulinti.

4.3. Užsakymų tvarkymas, užklausų ir skundų nagrinėjimas, klientų nurodytų problemų dėl YOURROOM.LT sprendimo klausimais.

4.3.1. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas - teisinės prievolės vykdymas (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktas (c)).

4.3.2. Duomenų tvarkymo tikslas - duomenų Subjekto ir YOURROOM.LT bendravimas, tame tarpe atsakymams į asmens pateiktus prašymus ir skundus ar bet kuriuos kontaktus (įskaitant el.laišką, el.paštą ir kt.). Apdorojimas vykdomas įstatymo ir sutarties (sandorio) pagrindu, įskaitant nurodytą problemą.

4.4. Vaizdo kamerų stebėjimas

4.4.1. Biuro patalpose YUORROOM.LT adresu Meiranu iela 5, Ryga, vykdomas vaizdo stebėjimas.

4.4.2. Teisiniss duomenų tvarkymo pagrindas - teisiniai tinklalapio YOURROOM.LT interesai (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktas (f)).

4.4.3. Duomenų tvarkymo tikslas - nusikalstamų veikų, susijusių su objekto apsauga, prevencija arba atskleidimas, siekiant užkirsti kelią galimam pavojui  žmonių sveikatai ir internetinės parduotuvės YOURROOM.LT infrastruktūrai.

4.5. Techninis klientų palaikymas, rinkodara, telefoninių pokalbių įrašymas

4.5.1. Teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas - sutarties sudarymas ir jo vykdymas, kurio viena šalis yra duomenų Subjektas, o kita - YOURROOM.LT, arba veiklos, vykdomos remiantis Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktas (b)), teisėti interesai YOURROOM.LT (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktas (a)), juridinių įsipareigojimų vykdymas (Reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktas (c)).

4.5.2. Duomenų tvarkymo tikslas - kokybiškų paslaugų ir aptarnavimo užtikrinimui YOURROOM.LT apdoroja tam tikrus asmens duomenis, kurie kaupiami prieš sutarties sudarymą arba jau sudarytos sutarties veikimo metu; techninio klientų palaikymo užtikrinimui, susijusio su teikiamomis paslaugomis; aptarnavimo kokybės tobulinimui; rinkodaros tyrimų vykdymui; telefonu gautų skundų administravimui.

5. Asmeninių duomenų gavėjai

5.1. Asmeninių duomenų gavėjų kategorijos:

5.1.1. Asmeninių duomenų valdytojas;

5.1.2. Duomenų subjektas;

5.1.3. Valstybės ir savivaldybių institucijos teisės norminiuose aktuose nurodytais atvejais.

5.2. YOURROOM.LT neplatina asmenines duomenis arba kitą informaciją, gautą paslaugos teikimo ar sutarties vykdymo metu, trečiosioms šalims, išskyrus:

5.2.1. Jei atitinkamai trečiajai šaliai reikia perduoti duomenis pagal sudarytą sutartį, kad ji atliktų funkcijas, būtinas sutarčiai vykdyti arba deleguotas įstatymu funkcijas;

5.2.2. Remiantis aiškiu ir nedviprasmišku asmens sutikimu;

5.2.3. Asmenims, numatytiems išorinių teisės norminiuose aktuose, remiantis pagrįstu jų prašymu, tam tikru būdu ir tokiu mastu, kurį numato išoriniai norminiai aktai.

6. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

6.1. YOURROOM.LT saugo ir apdoroja duomenis, koli tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų:

6.1.1. Galioja sutartis, sudaryta tarp YOURROOM.LT ir duomenų Subjekto;

6.1.2. YOURROOM.LT arba duomenų Subjektas išorinių norminių aktų nustatyta tvarka gali įgyvendinti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti savo prieštaravimus ar ieškinį teismui, palaikyti ieškinį teisme);

6.1.3. YOURROOM.LT turi teisinę pareigą saugoti Asmens duomenis;

6.1.4. Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti atitinkamus Asmens duomenis galioja, išskyrus atvejus, kai asmens duomenų tvarkymui yra kitas teisinis pagrindas.

6.1.5. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 3 mėnesius.

7. Asmens duomenų saugumas

7.1. YOURROOM.LT rūpinasi Asmens duomenų konfidicialumu ir saugumu, gerbia fizinių asmenų teises ir asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, remiantis galiojančiais Asmens duomenų tvarkymo ir konfidencialumo teisės norminiais aktais ir pagrįstais organizaciniais, finansiniais ir techniniais ištekliais.

7.2. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungoje/Europos ekonominėje erdvėje, išskyrus mažus tekstinius failus (slapukus) (Peržiūrėkite "Google" privatumo politiką ir kaip ji susijusi su "Google Analytics" asmeniniais duomenimis).

8. Subjekto duomenų teisės

8.1. Gauti norminiuose teisės aktuose nurodytą informaciją apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą YOURROOM.LT.

8.2. Remiantis norminiais teisės aktais, paprašyti YOURROOM.LT prieigos prie jūsų Asmens duomenų, juos papildyti, trinti ar apriboti jų tvarkymą, įskaitant prieštaravimą prieš jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kurį YOURROOM.LT vykdo remdamasis savo teisėtais interesais, taip pat perkelti savo Asmens duomenis ir atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų Asmens duomenis.

8.3. Galite pateikti prašymą naudotis savo teisėmis:

8.3.1. Raštu, siunčiant prašymą paštu adresu: Meiranu iela 5-311, Ryga, Latvija, LV-1073;

8.3.2. El. paštu, pasirašydami prašymą elektroniniu parašu ir nusiųsdami jį el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

8.4. Duomenų Subjektas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų inspekcijai, jeigu mano, kad Asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jo teises ir interesus remiantis norminiais teisės aktais.


Naudojame slapukus, siekdami pagerinti mūsų tinklalapio vaizdą. Tęsdamai naršymą šiame tinklalapyje, sutinkate su mūsų slapukų naudojimo politika. Išsamiau.